19. apríla 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

3. zasadnutie Správnej rady MFC Spartak za účasti vzácnych hostí

3 min read

Presne týždeň po Výročnej členskej schôdzi MFC Spartak (pozn. ďalej len VČS) sa v zmysle Plánu činnosti zišla po tretí krát v tomto roku aj „Správna rada MFC Spartak“. Jej úvodné slovo patrilo prezidentovi klubu, Milošovi Šagátovi, ktorý privítal prítomných členov Správnej rady a taktiež vzácnych hostí, poslanca NR SR Michala Kapuša a zástupcov mesta primátora Ing. Róberta Gašparíka resp. prednostu MsÚ Martina Gajdoša.
Prítomní hostia boli štatutárom klubu informovaní o najzávažnejších problémoch, ktoré boli zhodnotené na VČS a ktoré sa naďalej priebežne riešia. Nielen prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku MFC Spartak pod Správu majetku mesta od 1.1.2024, ale hlavne zníženie dotácie z mesta a dlhodobo nepriaznivá ekonomická situácia v klube, bola hlavnou témou diskusie všetkých zainteresovaných. Primátor mesta Róbert Gašparík poukázal na nepriaznivú ekonomickú situáciu nielen v našom meste, ale prakticky v celej spoločnosti – samosprávu nevynímajúc. Táto nepriaznivá situácia sa zákonite premieta do všetkých oblastí spoločenského života, t.j. aj do športu v našom meste. Poslanec NR Michal Kapuš okrem
iného pripomenul zriadenie nového orgánu štátnej správy Ministerstva cestovného ruchu a športu, kde bude možnosť do budúcna hľadať cesty dofinancovania športu, pretože jeho podpora v spoločnosti je nedostatočná. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že súčasná situácia v celej spoločnosti je diametrálne odlišná od tej spred covid krízou a vojnou na Ukrajine. Finančné prostriedky pre šport bude potrebné hľadať nielen v samospráve, ale aj napr. v podnikateľskom sektore, podpore rodičov, organizovaní podujatí s finančným ziskom atď.

Zaujímavá a konštruktívna diskusia všetkých prítomných sa viedla nie len ohľadom mužského, ale aj ženského futbalu v našom meste. Hlavne zladenie využívania hlavného trávnatého ihriska v priebehu jesennej sezóny by mohol byť problémom, pretože odohrať desiatky zápasov všetkých družstiev na jednom hlavnom ihrisku je nereálne. Opäť bude potrebné hľadať kompromis a prienikové body, aby futbal v našom meste mohol napredovať a priblížiť sa k časom, kedy bol pýchou nielen nášho mesta, ale celého regiónu.
Záverom schôdze prezident klubu Miloš Šagát poďakoval všetkým prítomným hlavne prítomným hosťom za účasť a vyslovil presvedčenie, že šport v našom meste nezostane na okraji záujmu a hlavne naše deti a mládež sa budú môcť naďalej zabávať na ihriskách.

Prezident a vedenie klubu
MFC Spartak Bánovce n/B

Finančná správa 2023