19. apríla 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Spartakovci bilancovali rok 2023

2 min read

Je nepísaným pravidlom, že začiatkom nového roka sa v jednotlivých kluboch bilancuje a vyhodnocuje činnosť za predchádzajúce obdobie. Nebolo tomu inak ani vo futbalovom  klube MFC Spartak, ktorý v zmysle Harmonogramu činnosti na rok 2024 zvolal Výročnú členskú schôdzu (ďalej len VČS).

Jej úvodné slovo patrilo prezidentovi klubu Mgr. Milošovi Šagátovi, ktorý privítal prítomných členov klubu a taktiež zástupcov Správy majetku mesta p. Milana Filu a Michala Bitarovského. Tajomník klubu, Milan Kráľ, ktorý bol poverený vedením schôdze, po schválení potrebných formalít oboznámil prítomných s bohatým programom. Zástupcovia klubu a poverené osoby v jednotlivých správach postupne informovali nie len o práci Správnej rady, činnosti mládeže, ale hlavne o problémoch, ktoré musel klub v druhom polroku 2023 po nástupe nového výboru riešiť. Finančná správa prednesená pokladníkom klubu Martinom Lastovicom bola ďalším závažným bodom rokovania. Hlavne znížená dotácia z mesta o sumu 23.500€ na rok 2024, opäť núti všetkých zainteresovaných premýšľať, ako v tomto roku pokryť všetky plánované výdavky. Tí, ktorí sledujú dianie vo futbalovom klube, určite postrehli množstvo zmien nielen v objektoch futbalového štadióna, ale aj samotnom klube MFC Spartak. Zástupcovia Správy majetku mesta oboznámili prítomných o predstave fungovania jednotlivých subjektov v najbližšom období, nakoľko od 1.1. 2024 prešiel futbalový štadión a trávnaté ihrisko pod ich správu.

Výročná schôdza bola ukončená štatutármi klubu po viac ako trojhodinovom rokovaní návrhom uznesenia, ktoré zahŕňa všetky potrebné problémové oblasti. Prezident klubu poďakoval nielen všetkým
prítomným za účasť, ale aj ostatným za vykonanú prácu a pomoc v roku 2023.

Vedenie klubu MFC Spartak

Uznesenie VČS

Harmonogram činnosti 2024

Správa o činnosti klubu 2023

Informatívna Správa o činnosti mládeže 2023