24. júna 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Zhodnotenie klubovej činnosti, ako aj jesennej časti súťažného ročníka …

12 min read

Zhodnotenie klubovej činnosti, ako aj jesennej časti súťažného ročníka vo futbalovom klube MFC Spartak Bánovce n/B

„V bánovskom futbale zablikalo svetlo na konci tunela“

Téma bánovského futbalu rezonovala nielen v našom okresnom meste, ale aj v širokom
okolí a športových kruhoch v posledných dvoch rokoch veľakrát. Po veľkých otrasoch a turbulenciách v klube sa v prvú júlovú nedeľu tohto roku uskutočnili dokonca oslavy 100. výročia založenia futbalu, paradoxne po dlhom období s neúčasťou seniorského A-mužstva v súťaži. Jej priebeh a zvládnutie nechceme hodnotiť, necháme to na posúdení občanov.

Každopádne hneď na úvod sa ospravedlňujeme v mene futbalového klubu MFC Spartak rodine Bencovej, Rehákovej, Bezákovej, Olveckej atď. pretože pri oceňovaní hráčov a funkcionárov (pozn. vyše 150) sa pozabudlo na ocenenie ich najbližších. Faktom zostáva, že po zorganizovaní storočnice sa po ročnom účinkovaní vzdalo trojčlenné vedenie klubu svojich funkcií a to bez potrebného vysvetlenia aj udania dôvodu. Klub tak zostal v neľahkej situácii bez štatutárov a hrozilo jeho celkové ochromenie resp. paralyzovanie. Letné obdobie je mimoriadne dôležité pre činnosť všetkých športových klubov, futbal nevynímajúc, nakoľko je potrebné riešiť množstvo nevyhnutných administratívnych časovo obmedzených úkonov, ako napr. transfer hráčov, prihlášok, registračných poplatkov, logistických operácií, turnajov, kempov a pod. Z uvedeného dôvodu bola dňa 21.7.2023 zvolaná členmi futbalového klubu mimoriadna VČS. Tá, ako najvyšší orgán následne zvolila novú sedemčlennú „Správnu radu“, ktorá prevzala klub a pokúsi sa o jeho reštart a normalizáciu.

Funkciu Prezidenta-štatutára klubu a šeftrénera mládeže prevzal Miloš Šagát. Viceprezidentom klubu bol zvolený Stanislav Mikloš, ktorý sa stal koordinátorom aj trénerom mužského futbalu. Správnu radu doplnili Pavol Kováč (tréner U17 a zabezpečenie styku s rodičmi-verejnosťou), Martin Lastovica (tréner U10 a pokladník), Branislav Gajdoš (tréner GFC a koordinátor ženského futbalu), Pavol Piešťanský (úsek starostlivosti o údržbu ihriska a štadióna) a Terézia Chromíková (nutričný poradca a starostlivosť o MTZ mládeže). Administratívnou časťou vedenia klubu a ISSF manažérom bol poverený tajomník klubu Milan Kráľ a správcom webovej a internetovej komunikácie Rastislav Adamus.
Prvoradou úlohou nového vedenia bolo (a naďalej je), zastabilizovať klub vzťahovo, personálne, finančne, materiálne a v neposlednom rade oživiť a zmobilizovať aj mužský futbal, ktorý musel po sto rokoch prvý krát v našom meste z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov prerušiť svoju činnosť. Nakoľko sme sa rozhodli urobiť hrubú čiaru za minulosťou, nebudeme tu rozoberať množstvo zanechaných problémov, s ktorými sa nové vedenie muselo aj musí popasovať. Poďakovali sme sa všetkým za odvedenú prácu, vyhrnuli si rukávy a začali pracovať. Podarilo sa nám ešte v mesiaci júl zastabilizovať trénerské posty a napriek odchodu štyroch kvalitných dorastencov do iných klubov aj mládežnícke kádre.

Taktiež v hodine dvanástej ohrozený mužský futbal začal svoje účinkovanie v IX. lige ObFZ Prievidza. Na prekvapenie všetkých bánovský divák na futbal úplne nezanevrel a domáce zápasy prichádzali sledovať a podporovať stovky divákov (pozn. priemer na domáce zápasy bol 150 divákov), čo nebolo v minulosti vo vyššej súťaži obvyklé. Zhodnotenie činnosti A mužstva bude vykonané samostatne. Vedenie klubu prvý krát po mnohých rokoch urobilo komplexnú inventarizáciu majetku, jeho súpis a vyradenie. Taktiež sa vykonali nevyhnutné opravy na elektroinštalácii a vonkajšej ochrane objektu (hromozvodoch), ktoré na základe revíznych kontrol boli v nevyhovujúcom stave a hrozilo odstavenie ihriska. Vďaka novému hospodárovi sa podarilo sprevádzkovať aj technický stav 3 nefunkčných kosačiek. Už pri samotnom vstupe do areálu si môžu návštevníci všimnúť upravené okolie s novými nátermi v klubových farbách. Veríme, že aj skultúrnenie prostredia prispeje k celkovému lepšiemu imidžu klubu, ktorý sa budeme snažiť budovať aj v ostatnom období.

Vedenie klubu, ktoré sa stretávalo pravidelne každé dva týždne. Správna rada (pozn. bez nároku na odmenu) koordinuje, riadi a kontroluje činnosť vyše 200 člennej základne (t.j. deti a mládež, hráčov A mužstva, trénerov a THP pracovníkov) a to prakticky v priebehu celého roka. Správna rada okrem skôr spomenutých problémov musela riešiť nielen nepriaznivú finančnú situáciu, ale aj majetkovo právne vzťahy s vlastníkmi pozemkov pod veľkou umelou trávou (cca.2000m/2). Tieto vzťahy nie sú doriešené dotknutými subjektami od roku 2015 resp. 2020 a za neuhradenie prenájmu z rokov 2021-2023 vo výške 4.990 € hrozila klubu súdna žaloba. V mesiaci september sa klub dohodol na splátkovom kalendári,
čím sme sa vyhli právnym následkom. Taktiež bolo nutné doriešiť v mesiaci august 2023 aj zmenu projektu zo SFZ, nakoľko z dôvodu nerealizácie prác (pozn. výstavba tribúny na ihrisku s umelou trávou) hrozilo prepadnutie dotácie „Eurá z Eura“ vo výške 15.000 €. Na základe našej žiadosti „Výkonný výbor SFZ“ dňa 12.9.2023 odsúhlasil zmenu projektu, čím sa na konci roka zabezpečí realizácia prídavného LED osvetlenia na ihrisku s umelou trávou a prispeje k výraznej úspore elektrickej energie, ktorá sa v konečnom dôsledku premietne do celkovej úspory financií klubu. Taktiež aj vďaka odsúhlasenej mimoriadnej dotácii z mesta vo výške 4.200 € sa nám podarilo splatiť aj poslednú tretiu dlžnú sumu za viacfunkčnú traktorovú kosačku, ktorá od nového roku prejde spolu s celým futbalovým štadiónom pod
Správu majetku mesta a bude naďalej slúžiť k údržbe trávnika a okolia ihriska. Vedeniu klubu muselo aj musí riešiť množstvo iných problémov, ako napr. oprava závlahy, práčky, striedačiek, oplotenia ihriska, opravu bránok atď. Prvoradou úlohou nového vedenia však bolo a je, dôsledne a hlavne efektívne nakladať s financiami klubu. V klube je preto zabezpečená ich viacstupňová kontrola (pozn. štatutárom, pokladníkom, ekonómom, správnou radou a revíznou komisiou). Transparentnosť financovania klubu je riešená aj prostredníctvom verejnej kontroly. Z uvedeného dôvodu je na stránke MFC Spartak zverejnená finančná správa, ktorá bude pravidelne aktualizovaná (sprístupnená na www.mfcspartakbanovce.sk). Sme radi, že klub má k 30.11. 2023 uhradené všetky záväzky voči ostatným subjektom. V posledných mesiacoch tohto roka sa bude opäť schvaľovať aj rozpočet mesta na rok 2024 a rozhodovať o predložených žiadostiach o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (VZN č.53/2003) na zabezpečenie úloh žiadateľa. Pri predkladaní našej žiadosti o „dotáciu sme vychádzali z finančnej analýzy klubu za posledné roky. Pre lepšiu orientáciu pre rok 2023 bol schválený rozpočet na chod a činnosť klubu 59.500 €. V mesiaci október bola poslancami mesta schválená aj mimoriadna dotácia vo výške 4.200 €. Tá ako už bolo skôr spomenuté bude určená na poslednú splátku za kosačku. Na údržbu štadióna a prevádzku ihrísk bola vyčlenená čiastka 10.500 €. Ročný rozpočet MFC Spartak bol v roku 2022 vo výške 101.604 € (pozn. spracované na základe účtovných podkladov a daňového priznania za rok 2022 z dani príjmov právnických osôb podľa Zak.č.595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov). V roku 2023 sa predpokladajú príjmy na rovnakej úrovni, ako v roku 2022 t.j. vo výške cca. 105.000 € a výdaje približne na tej istej úrovni (pozn. 105.000 €). Toto navýšenie výdajov je zapríčinené približne 8%-nou infláciou v tomto roku. Premieta sa to hlavne v cenách energií, doprave, občerstvení pre mládež, prenájmoch šport. priestorov, platoch trénerov, členských poplatkoch SFZ atď. Navýšenie rozpočtu bude potrebné aj vďaka nákladom v súvislosti s reštartom mužského futbalu, čo bolo v jesennej časť vo výške cca. 5.000 €. Tu treba pripomenúť, že mužský futbal je zabezpečený z transferu hráčov, vstupného, dotácie SFZ, 2% a sponzorov. To znamená nie z dotácie mesta, ktorá je určená na mládež.

Predpokladané príjmy a výdaje v roku 2024 sa budú oproti roku 2023 opäť navyšovať, nakoľko aj pre následný rok je predpokládaná inflácia na úrovni 7-8%, čo sa opäť nevyhnutne prejaví vo vštekých už skôr spomenutých výdavkových položkách. Odhad je to na úrovni cca. 10.000 €. Predpokladáme vyššie náklady na mužský futbal o približne 5.000 € (pozn. v roku 2023 sa navýšila čiastka iba o polovičnú suma nakoľko sa hrala iba jesenná časť). V nastávajúcom roku sa navýši výdavková časť rozpočtu klubu aj o sumu 5.000 €, ktorá bude hradená ako spoluúčasť klubu na projekte Eurá z Eura (mesto v mesiaci september nevyhovelo našej žiadosti o spolufinancovanie tohto projektu, nakoľko ihrisko s umelou trávou, kde sa bude projekt realizovať, nie je majetkom mesta ani MFC). V roku 2024 výdavkovú časť navýši aj doplatok právneho záväzku vo výške 5.400 € za prenájom pozemkou pod ihriskom s umelou trávou, ako už bolo spomenuté za roky 2022, 2023 a 2024. Generálna oprava vretenovej kosačky (pozn. špeciálna kosačka s hydraulikou na údržbu prírodného trávnika sa v súčasnej dobe nachádza u výrobcu v Ilave), bude podľa predbežných odhadov vo výške 3.000 €. Čaká nás aj nevyhnutná oprava poškodených striedačiek na ihrisku s umelou trávou, ako aj poškodeného oplotenia a zimnej údržby umelej trávy, ktoré bude vo výške cca. 2.000 €.

Z horeuvedenej analýzy môžeme predpokladať, že odhadované náklady pre rok 2024 budú na úrovni 130.000 €. Požadovaná čiastka dotácie na činnosť mládeže vo výške 75.000 € s celkového rozpočtu, tak vykryje len približne 60% celkových nákladov klubu. Ostatných 40% celkového rozpočtu MFC (pozn. vo výške cca. 55.000 €) si tak musí klub zabezpečiť sám, čo je v dnešnej ekonomicky náročnej dobe veľmi ťažké až nereálne. Ak sa pozrieme späť tak môžeme konštatovať, že mesto prispievalo na činnosť klubu (mládeže) v posledných dvoch rokoch (2022 a 2023) vo výške cca. 61% z celkového rozpočtu klubu, za čo im úprimne ďakujeme. Vieme, že bez tejto podpory by klub nemohol existovať. Minulosť však ukázala, že poddimenzované dotácie pre klub každoročne viedli k zmene štatutárov (od vzniku nového MFC Spartak v roku 2019 je to už piata zmena), ako aj žiadostiam o dofinancovanie, aby sa klub nemusel zadlžovať a mohol fungovať. Aké následky malo nedofinancovanie klubu na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v júli 2022, už všetci vieme. Jeden hlas rozhodol, že celé vedenie klubu sa vzdalo svojich funkcii, čím bola ochromená existencia klubu a po sto rokoch prvý krát v histórii bol zrušený aj mužský futbal. Po komunálnych voľbách v roku 2022 a nástupe nových poslancov a primátora, došlo našťastie k dofinancovaniu klubu vo výške 13.900 €, (spolu tak išlo na činnosť klubu v roku 2022 celkovo 73.000 € a údržbu ihrísk a štadióna 10.500 €) čím sa mohli splatiť záväzky voči hráčom, trénerom, dopravcom a zastabilizovať klub. Zrušenie mužského futbalu v našom okresnom meste sa však stalo terčom nielen posmechu, ale aj poľutovania. Ak sa budeme chcieť opäť dostať na pôvodnú úroveň, bude to trvať niekoľko rokov a stáť veľa úsilia aj finančných prostriedkov. Čo sa však týka financovia športu v našom meste vieme, že to nebude vôbec ľahké. Chápeme radnicu, že situácia je v meste z roka na rok ekonomicky zložitejšia. Štát sa zbavuje svojej zodpovednosti a všetko prenáša na plecia samosprávy, ktorá má sama problém prežiť. Chápeme, že ak chcete niekomu niečo dať, tak niekde na to musíte zobrať. Prednosť majú školy, cesty, kosenie, osvetlenie, údržba budov, atď.,. Všetky tieto skôr spomenuté činnosti sú dôležité a veľakrát aj nevyhnutné, ale v konečnom dôsledku nám naše deti nevychovajú. S nádejou sa pozeráme do budúcnosti a veríme, že novozriadené Ministerstvo športu a cestovného ruchu (pozn. vznik 1.1. 2024) bude nápomocné nie len športovým klubom, ale aj samospráve pri zefektívnení tejto oblasti spoločenského života a že nezostane len pri predvolebných sľuboch. Taktiež s nádejou dúfame, že postup reprezentácie SR na Majstrovstvá Európy 2024 do Nemecka (pozn. základný zisk pre SFZ za postup je vyše 9 mil. €) sa premietne aj do podpory výkonnostného aj amatérskeho hlavne mládežníckeho futbalu na Slovensku.

Ako už všetci asi vedia, tak rozsiahly areál (pozn. tvorí ho nielen štadión a ihrisko s prírodnou trávou, ale aj priľahlé pozemky) prejde od 1.1. 2024 pod Správu majetku mesta, čím sa znížia celkové náklady klubu približne o sumu cca. 7050 € (pozn. 4.500 € energie, 550 € vodné a stočné, 2.000 € odmena hospodára), ako aj podstatná časť nákladov na údržbu ihriska a štadióna (v roku 2023 vyčlenená čiastka vo výške 10.500 €). Treba si ale uvedomiť, že MFC Spartak sa bude musieť naďalej starať o celkovú činnosť klubu. Naďalej napomáhať pri údržbe ihriska s prírodnou trávou, ktoré si vyžaduje špeciálnu techniku a starostlivosť, ako aj jeho okolia. Klub bude naďalej prevádzkovať hlavne ihriská s umelou trávou, ktoré má v prenájme od FK Spartak do roku 2027 a neprechádzajú od 1.1.2024 pod SMM. Tu je potrebné zabezpečiť hlavne ich zimnú údržbu (solenie, odstraňovanie snehu atď.), jarnú a letnú údržbu (pozn. len posledné prečesávanie a podsypávanie granulátom stálo klub 2800 €). Po niekoľko ročnej prevádzke bude potrebné zabezpečovať opravy ochranných a bránkových sietí, oplotenia, striedačiek a v neposlednom rade platiť energie za svietenie v mesiacoch november až marec na týchto ihriskách. Taktiež pod SMM neprechádza ani športový materiál (dresy, lopty, kužele, futbal. pomôcky atď.) ostatné stroje a zariadenia,
ako napr. vretenová kosačka s príslušenstvom, náradie k údržbe, veľkokapacitná práčka so sušičkou, záznamová a rozhlasová technika (ozvučenie), biela technika (chladničky, mraziace boxy, TV, kávovar) a iné. O údržbu a chod skôr spomenutých komponentov sa bude musieť naďalej pravdepodobne starať klub vo vlastnej réžii.

Pevne veríme, že nové vedenie klubu v spolupráci s mestom aj ostatnými zainteresovanými, dokáže vyriešiť aj túto zložitú hlavne ekonomickú situáciu a budeme môcť aj v roku 2024 pokračovať v začatej koncepčnej práci v našom klube a prinavrátiť mu požadovaný status a dostať ho na primeranú úroveň. Šport, futbal a hlavne deti a mládež v našom meste si to v týchto časoch zaslúžia.

Dovoľte nám záverom poďakovať sa všetkým za pomoc (finančnú, materiálnu, morálnu), ktorú ste nám doposiaľ poskytovali. V mene klubu MFC Spartak Vám želáme na konci roka všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a PF 2024.

S pozdravom a úctou : Výbor MFC Spartak Bánovce n/B