24. júna 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Výročná členská schôdza 2019 – uznesenie

2 min read
pozvanka2019

Dňa 03.01.2020 sa uskutočnila na pôde Základnej školy, J. A. Komenského Bánovce nad Bebravou výročná členská schôdza Mestského FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou. Pri prezentácii bolo prítomných 19 z celkového počtu 29 členov občianskeho združenia, čím sa stala členská schôdza uznášania schopná.

Výročnú schôdzu otvoril a všetkým prítomným poprial vinš do nového roku 2020 člen správnej rady OZ Mgr. Martin Slovák. Zároveň oboznámil prítomných s programom schôdze.

Po ustanovení volebnej a sčítacej komisie pristúpila členská schôdza k prijatiu nových členov OZ, ktorí požiadali o členstvo. Prijatých bolo 5 nových členov.

Prezident MFC SPARTAK p. Andrej Znášik predniesol Správu o hospodárení OZ v kalendárnom roku 2019, ktorú členská schôdza zobrala na vedomie. Správu o činnosti mládeže za rok 2019 prezentoval šéftréner mládeže Mgr. Miloš Šagát a Správu o činnosti tímu dospelých predložil plénu športový riaditeľ a hl. tréner „A“ mužstva Mgr. Martin Slovák. Obe správy vzala členská schôdza na vedomie.

Ďalšími bodmi schôdze boli odstúpenie Mgr. Milana Kráľa s pozície člena Správnej rady MFC SPARTAK z osobných dôvodov, ktoré zobralo plénum na vedomie a následne doplňujúca voľba člena Správnej rady OZ. Kandidátom na člena Správnej rady bol p. Vladimír Weldl, ktorý bol aj zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov za jej právoplatného člena.

V ďalšej časti schôdze oboznámil Mgr. Slovák prítomných s organizačnou štruktúrou MFC SPARTAK.

Jedným z dôležitých bodov, ktorý po diskusii prijala členská schôdza jednohlasne je, že s účinnosťou od 01.02.2020 bude OZ vyberať mesačný príspevok za hráčsku činnosť v klube vo výške 10,-€ od zákonných zástupcov hráčov mládežníckych družstiev U8 až U15. Uvedené príspevky budú poukazované na transparentný účet zriadený vo VÚB a následne v priebehu kalendárneho roka používané na financovanie chodu mládežníckeho futbalu v meste Bánovce nad Bebravou.

Členskú schôdzu ukončil prezident klubu p. Andrej Znášik poďakovaním za účasť a s prianím množstva skvelých športových úspechov bez zranení v kalendárnom roku 2020.

Správna rada MFC SPARTAK


Uznesenie zo schôdze a správu o činnosti A mužstva a mládežníckych kategórí si môžete pozrieť nižšie.