24. júna 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

USMERNENIE k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

11 min read

USMERNENIE k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 12/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 693/2020 z 28.10.2020 vydané dňa 4.11.2020

https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr

USMERNENIE

kvyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok ahromadných podujatí č. 12/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 v spojení s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 693/2020 z 28.10.2020 a uznesenie vlády SR č. 704/2020 zo 4.11.2020

vydané dňa 5.11.2020

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva kvyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 12/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 (ďalej len „vyhláška č. 12/2020“) v spojení s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 (ďalej len „vyhláška č. 11/2020“) a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 693/2020 z 28.10.2020 a uznesenie vlády SR č. 704/2020 zo 4.11.2020 (ďalej len „uznesenia vlády SR“) nasledovné usmernenie:

SFZ rešpektuje všetky opatrenia, nariadenia a právne predpisy, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 a bude sa nimi riadiť.

1. Východiská a právna úprava vyhlášok ÚVZ SR

V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 12/2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimky z tohto zákazu sú definované v § 4 ods. 2 citovanej vyhlášky, pričom výnimku majú v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky aj hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania a v súlade s § 4 ods. 2 písm. g) vyhlášky aj hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh najvyššej futbalovej súťaže FORTUNA Ligy, na ktoré sa toto usmernenie nevzťahuje. Zároveň podľa § 4 ods. 3 písm. i) vyhlášky č. 12/2020 sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú ďalšie opatrenia, v rámci ktorých je nevyhnutné pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, čo však neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť.

V súlade s § 1 ods. 1 vyhlášky č. 11/2020 sa všetkým osobám nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatku a to na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. Výnimky z tejto povinnosti sú upravené v § 1 ods. 2 citovanej vyhlášky a v súlade s § 1 ods. 2 písm. e) sa povinnosť nevzťahuje na osoby pri výkone športu.

2. Uznesenia vlády SR

2.1. Účinné počas obdobia od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020

V rámci uznesenia vlády SR č. 693/2020 bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje (pre účely tohto usmernenia) najmä na:

 1. a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 2. b) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 3. c) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020
 4. d) dieťa do desiatich rokov veku,
 5. e) osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testamicertifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Zhrnutie:

V období od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 môžu za splnenia podmienok uvedených v časti 3 tohto usmernenia trénovať deti mladšie ako 10 rokov aj bez negatívneho testu (samozrejme nie deti, u ktorých bol test vykonaný s pozitívnym výsledkom, a to až do uplynutia povinnej karantény) a ostatné osoby s testom alebo iným dokladom preukajúcim splnenie podmienok podľa uznesenia vlády SR č. 693/2020.

2.2.

2.2.1.

Účinné počas obdobia od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020

v rámci uznesenia vlády SR č. 704/2020 bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa na území Slovenskej republiky v územných obvodoch okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje (pre účely tohto usmernenia) najmä na:

 1. a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 2. b) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,
 3. c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 4. d) dieťa do desiatich rokov veku,
 5. e) osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testamicertifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

2.2.2. V rámci uznesenia vlády SR č. 704/2020 bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa na území Slovenskej republiky s výnimkou územných obvodov okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje (pre účely tohto usmernenia) najmä na:

 1. a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o      negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8.      novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 2. b) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,
 3. c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 4. d) dieťa do desiatich rokov veku,

e) osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Zhrnutie:

V období od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 môžu za splnenia podmienok uvedených v časti 3. tohto usmernenia trénovať :

a) deti mladšie ako 10 rokov aj bez negatívneho testu (samozrejme nie deti, u ktorých bol test vykonaný s pozitívnym výsledkom, a to až do uplynutia povinnej karantény) b) v okresoch, kde sa 2. kolo celoplošného testovania nebude konať, aj ostatné osoby s testom alebo iným dokladom preukajúcim splnenie podmienok podľa uznesenia vlády SR č. 693/2020, t.j. tie, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vychádzania už s účinnosťou od 2. novembra 2020 z dôvodu, že splnili podmienky po 1. kole celoplošného testovania,

v okresoch, kde sa v 2. kolo celoplošného testovania bude konať, aj ostatné osoby s testom alebo iným dokladom preukazujúcim splnenie podmienok podľa uznesenia vlády SR č. 704/2020, t.j. tie, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vychádzania s účinnosťou od 9. novembra 2020 z dôvodu, že splnili podmienky po 2. kole celoplošného testovania. /príklad: Ak ide o tréning dieťaťa vo veku 12 rokov, ktoré býva v okrese, kde sa druhé kolo testovania neuskutočňuje, ale trénuje v okrese, kde sa druhé kolo celoplošného testovania koná, dieťa sa môže zúčastniť tréningu len v prípade, že sa preukáže napr. negatívnym antigénovým testom z druhého kola testovania./.

ZA VYCHÁDZANIA JE ZODPOVEDNÝ ORGANIZÁTOR ŠPORTOVEJ AKTIVITY, KTORÝ JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ, ABY SA NA ŠPORTOVEJ AKTIVITE NEZÚČASTNILI OSOBY, KTORÉ MAJÚ ULOŽENÝ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA.

3. USMERNENIE SFZ K TRÉNINGOVÉMU PROCESU

Vychádzajúc zvyššie uvedeného SFZ zotrvávava na POZASTAVENÍ (PRERUŠENÍ) všetkých seniorských súťaží riadených SFZ (tieto súťaže sú pozastavené od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito), A TO AŽ DO ODVOLANIA. SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

Za podmienky, že na osobu sa nevzťahuje zákaz vychádzania podľa bodu 2 tohto usmernenia, tréningový proces a športové aktivity v kluboch (netýka sa družstiev najvyššej súťaže FL), sa musia riadiť týmito pravidlami:

DODRŽIAVANIE PODMIENOK UZNESENÍ VLÁDY SR O ZÁKAZE

– nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športové kempy, prípravné zápasy a pod., pričom výnimku z týchto zákazov majú hromadné športové podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testom, alebo antigénovým testom, certifikovaným na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné športové podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

TRÉNINGOVÝ PROCES

 • – športový tréning prebieha na športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb,
 • – umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie umožňujú, a za dodržania pravidiel  vydaných vlastníkmi, resp. správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym  úradom verejného zdravotníctva,
 • – skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore športoviska presiahnuť 6 osôb (napr. 5 hráčov a tréner alebo 6 hráčov); za športovisko sa považuje napr. 1 tréningové ihrisko, hala, atď., t.j. napr. na každom      tréningovom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať len max. 6 osôb. Týmto  výrazne neodporúčame obchádzať uvedené pravidlo napr. umelým rozdelením      tréningovej plochy na viacero častí!!!
 • – hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,
 • – je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,
 • – všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na  tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté      horné dýchacie cesty,
 • – na ihriskách bude k dispozícii nádoba s  dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • – SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné      zariadenia (výnimkou je núdzové použitie WC) a všetky hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a jednorazovanými papierovými utierkami,
 • – po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek apodláh a hygienických zariadení,
 • – pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,
 • – uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného      športového zariadenia.

SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk a oficiálnych sociálnych sietí. Usmernenie k športovej činnosti je vydané aj vnadväznosti na aktuálne usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu ašportu SR, ktoré sú zverejnené na webovej adrese https://www.minedu.sk/7363- sk/aktuality/.