17. júla 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Výročná členská schôdza – zhrnutie

5 min read

V piatok 21.7. 2023 sa v priestoroch futbalového štadióna MFC Spartak konala Výročná členská schôdza MFC Spartak Bánovce n/B (ďalej aj „VČS“). Z dôvodu neúčasti bývalých štatutárov klubu ju otvoril člen o.z. Mgr. Miloš Šagát, ktorý srdečne privítal všetkých prítomných, ako aj primátora mesta Bánovce n/B Ing. Róberta Gašparíka. Stručne oboznámil členov s aktuálnou situáciou v klube a konštatoval, že ku dňu 20.7.2023 sa vzdalo členstva v klube MFC Spartak vystúpením (v zmysle čl. 3.5) deväť členov. Ku dňu 21.7.2023 má klub 30 platných členov z ktorých bolo prítomných 17 čím sa stala VČS uznášania schopná.

Mgr. Miloš Šagát poďakoval všetkým prítomným za odvedenú prácu v predchádzajúcom období. Poďakovanie patrilo aj ostatným trénerom, rodičom, hráčom, sponzorom atď. V závere svojho úvodného slova poďakoval radnici za pomoc a osobne odovzdal prítomnému primátorovi mesta Bánovce n/B Ing. Róbertovi Gašparíkovi pri príležitosti 100. výročia založenia klubu „Pamätnú plaketu“. Primátor mesta v krátkom príhovore poďakoval za ocenenie, ako aj odvedenú prácu v klube všetkým aktívnym členom. Vyjadril presvedčenie, že novozvolená správna rada, ako aj všetci jej členovia v najbližšom období zastabilizujú nepriaznivú situáciu v klube a posunú futbal v našom meste ďalej.

Schôdza sa naďalej riadila „Programom VČS“. V jej ďalšom bode, bolo prijatie 5 nových členov, ktorí splnili podmienky a prejavili záujem o prácu v klube. Z uvedeného dôvodu má členská základňa 35 členov z ktorých sa rokovania schôdze zúčastnilo 21. Tajomník klubu, Mgr. Milan Kráľ, ktorý bol o.z. poverený vedením schôdze následne informoval, že ku dňu 21.07.2023 sa vzdali funkcie traja členovia správnej rady a štatutári klubu. Z uvedeného dôvodu VČS predložil návrh na nových členov správnej rady, ktorými sa stali: Mgr. Miloš Šagát, Ing. Stanislav Mikloš, Pavol Piešťanský, Terézia Chromíková, Pavol Kováč, Martin Lastovica a Branislav Gajdoš. Novým prezidentom klubu bol jednohlasne zvolený Mgr. Miloš Šagát a viceprezidentom klubu Ing. Stanislav Mikloš. Obaja sú zároveň novými štatutárnymi orgánmi klubu Mestský FC Spartak Bánovce nad Bebravou.

VČS taktiež zvolila kontrolný orgán. Predsedom revíznej komisie bol zvolený Mgr. Miroslav Zaťko a členmi revíznej komisie boli zvolení Jozef Petrlík a Andrej Chromík. Prezident klubu a správna rada poverila funkciou tajomníka – správcu ISSF Mgr. Milana Kráľa.

Nakoľko na VČS bola predložená, len čiastková informácia o stave účtov, bude štatutárom klubu spracovaná „výzva“ na predloženie písomnej komplexnej Finančnej správy za obdobie od 30.7. 2022 do 31.12. 2022 a 1.1. 2023 do 21.7. 2023. Uvedená výzva bude adresovaná obom bývalým štatutárom klubu.

V ďalšom bode programu šeftréner mládeže Mgr. Miloš Šagát vykonal „Zhodnotenie práce s mládežou v ročníku 2022/2023“. Napriek neľahkej situácii v klube sa darí v práci s mládežou napredovať. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že v klube v súčasnej dobe športuje približne 150 detí o ktorých sa stará 14 spravidla kvalifikovaných trénerov.

V diskusii ako prvý o slovo požiadal nový prezident klubu Mgr. Miloš Šagát, ktorý poďakoval prítomným za vyslovenie dôvery nie len jemu, ale všetkým členom správnej rady. Vyslovil presvedčenie, že nové vedenie klubu urobí maximum pre zastabilizovanie klubu. Stručne oboznámil prítomných nie len o súčasnej neľahkej situácii v klube, ale hlavne o možnosti jej riešenia. Vzhľadom k tomu, že bývalé vedenie klubu ohlásilo ukončenie svojej činnosti pomerne neskoro, veľa hráčov pocítilo neistotu. Preto sa niektorí z nich pokúsili riešiť to prestupom alebo hosťovaním do iného klubu v okolí. Vyžiadalo si to veľa úsilia a času zo strany šéftrénera mládeže, tajomníka klubu a trénerov predovšetkým kat. U17 a U19, aby zastabilizovali vzniknutú situáciu. Z 9 hráčov sa napokon podarilo udržať v našom klube 6. Traja hráči, a to Kristián Pecháč (Tempo Partizánske), Andrej Zaťko (MFK Topoľčany) a hosťujúci Rastislav Divéky (V.Hradná), svoj zámer odísť z klubu zrealizovali.

Svoje miesto v diskusii dostal aj ženský futbal, ktorý v Bánovciach n/B pod hlavičkou o.z. GFC regionálna akadémia zastrešuje jeho štatutárny zástupca Branislav Gajdoš. Ten po predchádzajúcich rozhovoroch z uplynulého týždňa dostal ponuku byť súčasťou novovytvorenej správnej rady, ktorú aj prijal. Veríme, že aj jeho účasť prispeje ku konštruktívnemu riešeniu niektorých nedorozumení a vzniknutých problémov k spokojnosti oboch zainteresovaných strán.

Podstatným bodom programu VČS bolo zloženie nového A-tímu MFC Spartak, ktoré má 6.8.2023 začať svoje účinkovanie v 9. lige ObFZ Prievidza. Z dôvodu nepárneho počtu účastníkov tejto súťaže hrá MFC Spartak svoj prvý zápas 12.8.2023 o 17:00 h. v Radobici (okres Partizánske). Zostavením mužstva boli poverení novozvolený viceprezident klubu Ing. Stanislav Mikloš a člen o.z. a zároveň hráč Martin Igaz, ktorí informovali zúčastnených o aktuálnom stave súpisky a plánoch na najbližšie obdobie. Dôležitá však bude v tomto prípade aj kooperácia všetkých členov správnej rady i členov klubu MFC Spartak Bánovce
n/B, aby sa daný cieľ naplnil a naša mládež mala o motiváciu naviac hrávať futbal v našom meste.

Mgr. Miloš Šagát následne informoval prítomných o realizácii výstavby tribúny na veľkej umelej tráve, na ktorú bola schválená dotácia SFZ vo výške 15.000 €. Termín je stanovený na 30.9.2023, dokedy je potrebné vypracovať stavebnú dokumentáciu, vybaviť potrebné povolenia a dokončiť aj samotnú stavebnú činnosť. Bude preto veľmi dôležitá súčinnosť klubu a mesta, aby sa plánovaný zámer podarilo úspešne dotiahnuť do konca.

V diskusii následne odznelo z úst prítomných členov niekoľko podnetných pripomienok pre skvalitnenie práce v klube. Pevne veríme, že nielen novozvolená správna rada, ale všetci členovia klubu prispejú svojou každodennou poctivou a zodpovednou prácou a posunú náš klub na vyšší level.

Záverom tajomník klubu poďakoval všetkým prítomným členom za účasť a nakoľko neboli žiadne pripomienky, výročnú členskú schôdzu ukončil.

Uznesenie z VCS