25. mája 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Bánovský futbal je na kolenách, ale nádej umiera posledná. Čakajú nás ťažké časy a možno aj EXISTENČNÝ ROK.

19 min read

           Futbalový klub MFC Spartak prežíva jedno z najťažších období vo svojej 100 ročnej histórii. Klub prešiel hlavne v posledných rokoch veľkými zmenami. Posunul sa výrazne dopredu, no napriek tomu ho čakajú ťažké časy aj existenčný rok. Aká je  situácia v klube dnes?

          Žijeme v neľahkej dobe. Poznačila ju celosvetová pandémia, vojnový konflikt na východ od nás a v neposlednom rade je zasiahnutá najhoršou ekonomickou krízou od čias druhej svetovej vojny.  Ak k tomu prirátame nestabilnú politickú situáciu a rozdelenú spoločnosť, tak  problém nielen futbalu, ale aj športu ako takého, je asi úplne bezvýznamná záležitosť.  Napriek  tomu si treba ale uvedomiť, že šport, a teda futbal, je skutočnou demokraciou, ktorá ponúka výchovné a vzdelávacie hodnoty, zdravotný úžitok, spoločenské príležitosti a športovú hodnotu. Či niekto chce, alebo nie „futbal je ešte stále fenomén dnešnej doby a športom číslo jedna.“ Podľa posledných prieskumov FIFA ho hrá pravidelne najmenej 300 miliónov ľudí vo viac ako 220 krajinách sveta. Nie je štát, v ktorom by sa nehral aspoň na materskej úrovni. Celkovo zasahuje v oblasti reklamy, marketingu, diváckej sledovanosti atď. viac ako miliardu ľudí, čo je približne 1/8 svetovej populácie.    

     Ak sa na to pozrieme aj z iného uhľa pohľadu, tak môžeme konštatovať, že  dnes vidíme nezáujem mladých ľudí o pohybové aktivity. Sedavý spôsob života spojený s  modernými IT, menej hodín telesnej prípravy na školách, ale aj nezáujem štátu riešiť šport ako taký (ak sa porovnáme len s okolitými štátmi, je to na zamyslenie),  sa už prejavuje nielen zánikom športových klubov, ale hlavne nezdravým životným štýlom mladých ľudí,  úbytkom detí či mládeže na športoviskách a to nielen v našom meste. Aké následky to bude mať nielen v športovom živote, ale hlavne v zdravej populácii nášho národa ukáže čas.

     O bánovskom futbale sa toho popísalo v ostatnom období veľmi veľa. Každopádne realita je taká, že sa naplnil pesimistický scenár ( na ktorý sme upozorňovali od začiatku roku 2022) a náš klub, podobne ako mnoho iných na Slovensku stál a aj stojí pred možno existenčnou otázkou „ako ďalej?“ 

    Problém dofinancovania futbalu v našom meste bol riešený už koncom roka 2021, resp. začiatkom roka 2022, kedy vedenie klubu osobne rokovalo veľakrát s kompetentnými ľuďmi z mesta a hľadalo spoločné východiská z tejto neľahkej situácie. Spartak predložil  celkovú analýzu  klubu, ekonomický audit,  prezentáciu MFC ako aj otvorený list, kde boli dopodrobna vysvetlené všetky problémy klubu. Pre lepšie pochopenie čitateľov uvedieme len najpodstatnejšie veci. Ročný rozpočet MFC Spartak na daný rok je približne 140 000€ (pozn. spracované účtovné  podklady za rok 2020/2021). Výdavky tvorili hlavne faktúry za elektrinu, dopravu, údržbu  ihrísk,  odmeny hospodára, rozhodcom, trénerom, transfery hráčov atď. Nezávidíme ostatným klubom v meste,  nechceme sa ich dotknúť, tiež to nemajú ľahké, ale trochu to zjednodušíme. Im stačí prísť do haly alebo telocvične (pozn. ktoré sú v správe majetku mesta), otvoriť dvere, zažať svetlo a venovať sa tomu, čo ich baví, t. j. športu. A ak sa venujete len čisto deťom, kde rodičia platia poplatky na činnosť a nevenujete sa už juniorskému a seniorskému športu, ktorý len odčerpáva prostriedky, tak je to radosť pracovať. Futbalový klub MFC Spartak však funguje na inom princípe. Nakoľko futbalový štadión (na rozdiel od okolitých okresných miest)  nie je v správe majetku mesta, treba sa vo vlastnej réžii starať o rozsiahly  areál, t.j. 3 ihriská, tribúnu, šatne, sociálne zariadenia, techniku, osvetlenie, treba kosiť, polievať, prať, upratovať, robiť údržbu a opravy zariadení… Činnosť trénerov a celého klubu musí byť logisticky presne naplánovaná, pretože tu pôsobí  11 mládežníckych kategórií (spolu približne 200 detí a mládeže). V prípravnom a hlavnom súťažnom období, od mesiaca január až po november, potrebujete každý deň zabezpečiť jeho plánovanie a koordinovaný chod. Na zabezpečenie klubovej činnosti počas majstrovských zápasov, ktoré začínajú spravidla v mesiaci marec a končia v mesiaci november, potrebujete každý víkend 6 až 8 usporiadateľov,  zberačov lôpt, hospodára, rozhlasového hlásateľa, zdravotníka, kameramana atď. To všetko zabezpečovali a aj zabezpečujú členovia klubu a dobrovoľníci na úkor svojho osobného voľna a podotýkame, bezplatne. Tréneri ako športoví odborníci (pozn. upravené v zákone o športe), ktorí musia byť odborne zdatní, t.j. spĺňať licenčné kritéria, by mali byť za svoju prácu aj primerane ocenení. Pri svojej činnosti musia byť nielen trénermi, ale aj rodičmi, psychológmi, pedagogickými pracovníkmi, zdravotníkmi, futbalistami. Za svojich zverencov nesú okrem morálnej taktiež aj trestnoprávnu zodpovednosť. Nevieme, či odmena 150€-200€ za jeden mesiac je dostatočné ohodnotenie ich práce. Ak by sme zrátali všetky tie hodiny a zodpovednosť, tak ich uvedená odmena je smiešna. V iných športoch a kluboch je táto odmena až dvoj-trojnásobne vyššia. V neposlednom rade treba spomenúť aj tú skutočnosť, že sme v tejto neľahkej ekonomickej situácii, spolu s futbalovým klubom Holíč, ako jediní na Slovensku, poskytli útočisko mladým futbalistom z Ukrajiny. To by už bolo ale na inú tému.

A čo s financiami pre klub? Nalejme si čistého vína a posúdenie nechám na čitateľov. Len dáme do pozornosti, že za posledné roky sa finančné prostriedky pre futbalový klub Spartak nenavyšovali, skôr naopak. Ak pred 6 rokmi to bolo na činnosť vyše 90 000€, resp. 5 rokmi  78 000€, tak v ostatných troch rokoch (pri korona kríze, ekonomickej kríze a inflácii cca. 10-14%) je to na činnosť už len 59 000€.  Prostriedky na údržbu štadiónu vo výške cca 10 000€ tvoria každoročne samostatnú kapitolu a nemôžu byť použité na činnosť. Koľko by stála mesto jeho prevádzka ( ak by bol tento objekt v správe majetku mesta), vedia len zainteresovaní. Závidíme klubom, ktoré sú počtom obyvateľov podobné nášmu mestu,  prípadne sú ešte menšími (napr. Gabčíkovo, Galanta, N. Zámky, Šaľa, Trebatice, Šamorín atď.) a kde sú na činnosť (spravidla mládeže) z mesta každoročne uvoľnené finančné prostriedky vo výške cca 100 000€.

          Zabezpečiť sumu približne 70 000€ na činnosť z vlastných zdrojov je v našom meste v súčasnej dobe nereálne.  Okrem skôr spomenutej dotácie na činnosť z mesta sú hlavné zdroje vlastných príjmov mesačné členské príspevky od rodičov, príjmy z prenájmu umelej trávy, zisk zo vstupného, tento rok už aj 2% z nezávislej činnosti, dotácii SFZ, transferu hráčov a niečo aj zo sponzorských darov. V súčasnej ťažkej  ekonomickej kríze je však sponzorská výpomoc prakticky minimálna. Poďakovanie patrí niekoľkým našim sponzorom, ktorých logá sú vystavené v areáli štadiónu resp. na webovej stránke klubu. Ešte stále závidíme klubom v zahraničí, kde sponzorovanie športu je pre danú firmu prestíž a dobrá reklama  ako sa zviditeľniť. U nás stále chápané ako nechcené zlo a vylievanie vody do čiernej diery. Je pravda, že v meste pôsobí niekoľko silných domácich aj zahraničných podnikateľských subjektov, ale ich obchodná politika týkajúca sa podpory ostatných aktivít je postavená na iných princípoch, ako by sme si želali. Ak ich aj oslovíte a  ponúknete napr. miesto v dozornej rade klubu, tak ako to funguje inde (z dôvodu kontroly financovania), prípadne ich  požiadate o pomoc, tak ich odpoveď je stručná a jasná. Ich pracovné vyťaženie je také, že ponuku slušne odmietnu alebo Vás vybavia jednou vetou: „mestu platíme podielové dane, pýtajte si od nich.“

     Vráťme sa na začiatok. Naša žiadosť o dofinancovanie klubu vo výške 22 000€,  bola na mestskom zastupiteľstve prejednávaná opakovane od mesiaca apríl niekoľkokrát. Posledné mimoriadne zastupiteľstvo k tejto problematike prebehlo v mesiaci júl 2022.  Osobne sa ho zúčastnili aj členovia výboru MFC Spartak, ktorí boli pripravení odpovedať na prípadné otázky poslancov. Dokonca sama primátorka mesta vyzvala poslancov, aby sa pýtali zástupcov klubu, ak im nie je niečo jasné. Nikto z prítomných nemal žiadne otázky.  Pri konečnom hlasovaní zo 14 prítomných poslancov,  bolo sedem za a  sedem sa zdržalo hlasovania. A tak vlastne jeden hlas rozhodol o ďalšom smerovaní bánovského futbalu. Ak šport nepodporia poslanci, ktorí k nemu nemajú žiadny vzťah, dá sa to ešte pochopiť. Je však veľmi smutné, že hlasovania sa zdržali aj poslanci, ktorí majú k športu veľmi blízko a mal by byť pre nich životnou filozofiou.   

     Vďaka neschváleniu požadovanej sumy, nastala v klube neľahká situácia.  Sponzor, ktorý bol ochotný vstúpiť do bánovského futbalu a hlavne finančne ekonomicky zabezpečiť  mužský futbal, sa po neúspešnom hlasovaní o dofinancovaní klubu, obrazne povedané, „otočil na  opätku a odišiel.“ Nie je sa mu ani čo čudovať, pretože ak nemajú ochotu a snahu pomôcť domáci resp. tí, ktorým by to malo ležať na srdci a o tom rozhodujú v poslaneckých laviciach,   prečo by to mal robiť on.  

      Po neúspešnom hlasovaní v mestskom zastupiteľstve  sa prezident klubu a ďalších 7 ľudí pracujúcich vo výbore MFC vzdali svojho mandátu. Z uvedeného dôvodu bola opakovane zvolaná mimoriadna VCS MFC Spartak, kde bol napokon, až na niekoľký pokus zvolený nový trojčlenný výbor. Prezidentom klubu sa stal Ľubomír Pšenka, viceprezidentom Igor Stránsky a manažérom Andrej Znašík. Funkciou sekretára-tajomníka, ktorý však nie je členom výboru,  bol poverený Milan Král. Taktiež zostala funkcia šéftrénera mládeže, ktorú vykonáva Miloš Šagát.  Pred novým výborom stálo a ešte aj stojí mnoho otázok a hlavne rozhodnutí. Jedným z nich bolo ako ďalej. Hlavne,  ktoré družstvá prihlásiť a ktoré nie. Kde ušetriť finančné prostriedky na chod klubu a vyrovnanie dlžôb trénerov a hráčov. Napokon došlo k neľahkému rozhodnutiu.  Do súťaže nebolo prvýkrát v storočnej histórii klubu prihlásené mužstvo dospelých. Klub musel v tomto ročníku zrušiť aj „B“ družstvo žiakov,  pôsobiacich v ObFZ Prievidza. Z uvedeného dôvodu sme veľa hráčov posunuli na hosťovanie do okolitých klubov.   Taktiež otáznik visel nad pôsobením dvoch  dorasteneckých družstiev v III. lige ZsFZ.  Z 19 licencovaných trénerov zostalo napokon pracovať v klube len 11, čo malo a aj má negatívny dopad na celý tréningový proces, ktorý začal v letnom prípravnom období s trojtýždňovým oneskorením. Koncepcia klubu,  ktorá tu bola v posledných 3-4  rokoch nastavená veľmi dobre a závidelo nám ju veľa klubov, dostala riadnu trhlinu.    Našťastie tí,  čo zostali pri bánovskom futbale, si opäť vyhrnuli rukávy a začali pracovať. Prihlásené do súťaží boli všetky žiacke aj dorastenecké kategórie, tak ako boli v predchádzajúcom ročníku. To znamená, že žiaci v kategórii  U15 a U13 pokračujú pod taktovkou Pavla Kováča, Vladimíra Weldla a Petra Cidoríka  v II. žiackej lige. Dorast U19 a U17 pod vedením Miloša Šagáta  a Milana Krála pôsobí v III. lige ZsFZ. Štyri družstvá (staršej a mladšej prípravky) vedené trénermi Ivanom Klačkom,  Marekom a Jozefom  Pristachom, Andrejom Chromíkom nám pôsobí v regionálnej lige prípraviek, kde sa začal nový hrací model tzv. trianglov (pozn. tri mužstva hrajú v jeden deň turnaj medzi sebou). Jedno družstvo predprípraviek, veková kategória 5-8 rokov,  vedené Petrom Mášikom sa venuje len tréningovému procesu a do súťaži sa zatiaľ nezapája. Futbal  dievčat zastrešuje v regionálnej akadémii Branislav Gajdoš a žiacke kategórie vedie Soňa Madajová. Tréningovému procesu brankárov sa naďalej venuje skúsený  Lukáš Kolárik. Spolu nám tak pôsobí v klube približne 200 detí a trénerov.

     Vďaka predchádzajúcemu vedeniu sa podarilo vybudovať a zrekonštruovať v Bánovciach jedno z najkrajších aj najmodernejších športových zariadení široko-ďaleko. Najlepším príkladom toho je aj tá skutočnosť, že SFZ resp. ZsFZ,  vybral už niekoľkokrát náš štadión na odohratie významných športových podujatí. Ako príklad môžeme uviesť reprezentačný zraz  a prípravný zápas dievčat U15 SR a ČR. Taktiež množstvo kempov, ako aj desiatky hlavne prípravných zápasov prvoligových mužstiev. Taktiež MFC Spartak dostal ponuku v prípravnom období v roku 2023 zorganizovať zimnú ligu ZsFZ na umelej tráve. 

     Klub má  vypracovanú dlhodobú stratégiu a koncepciu  na ktorej postupne pracujeme a ako aj vidieť, postupne prináša v práci s mládežou výsledky. Najväčší problém, a to nie len v našom klube, je určite jeho ekonomické zabezpečenie a  personálne obsadenie vedenia klubu. S financiami je to ako je. Veríme, že sa to do budúcna zlepší, aj keď všetkých čakajú ťažké časy. Vedenie MFC držali, aj držia nad vodou v posledných rokoch spravidla cezpoľní funkcionári, ktorí by tu vôbec nemuseli byť. Veľakrát sa pýtame: „Kde sú všetci tí bánovskí oduševnení priaznivci alebo bývalí hráči, ktorí by mali v súčasnej dobe byť na štadiónoch a vracať klubu požičané? Kde je povestná klubová hrdosť?“ Je to až tragikomické, že kvalitní hráči, ktorí dlhé roky v Spartaku vyrastali aj pôsobili,  nám  hrajú v dedinských kluboch po okolí a keď ich klub poprosil o pomoc, tak Vám predložili tucet výhovoriek, prečo sa nemôžu vrátiť. Taktiež nevidieť žiadnych bývalých futbalistov (česť výnimkám, ako napr. páni Čukan, Král, Halás, Mellas,  Lech, Michalička, Morávek, súrodenci Pristachovi a pod.), ktorí by sa angažovali do bánovského futbalu. Už je nepísaným pravidlom, že na tribúnach je stovka trénerov. Pri pive a kávičke s prekríženými nohami vie každý jeden, čo by bolo treba urobiť, ako hrať, kde zabezpečiť peniaze a pod. Keď však niekoho oslovíte na spoluprácu, každý sa Vám otočí chrbtom. Je predsa jednoduchšie len kritizovať a nič nerobiť. Predstavy o tom, že každý jeden funkcionár (a to platí vo všetkých športoch) sa ide do klubu nabaliť, sú veľmi naivnou a mylnou predstavou o fungovaní športu. Každý, kto okolo futbalu a iných športov robí (príp. robil) Vám potvrdí, že sú to len stovky obetovaných hodín voľného času na úkor rodiny a vlastných prostriedkov. Obdiv a poklonu vzdávame  našim rodičom a starým rodičom, ktorí v tzv. akciách „Z“ bez nároku na akúkoľvek odmenu budovali obchody, kultúrne domy, telocvične, ihriská atď. Veľakrát sa dnes pýtame, kde zostala naša povestná slovenská  dobrosrdečnosť, obetavosť a ochota urobiť niečo navyše? Všetko meriame len cez peniaze, výhody resp. ekonomické stimuly. Toto je však už o úplne niečom inom.

     A akým smerom sa bude uberať hlavne  mládežnícky futbal a čo nás čaká v najbližšom období a dočkáme sa mužského futbalu v našom meste?

     Nikto nevie, aký ťažký rok nás čaká. Veľa sa očakáva  od blížiacich sa komunálnych volieb. Kto zasadne na post  primátora a do poslaneckých lavíc. A hlavne, či budú mať ochotu podporiť šport v našom meste.  Filozofia MFC sa nemení a stále sa riadi mottom: „Futbalový dom sa stavia od základov. Naučme deti pozdraviť, uviazať si kopačky, milovať loptu a tešiť sa z futbalu.“ Naďalej zostáva hlavným cieľom  prilákať k športu, čo najväčší počet detí. Vychovať športovcov, ktorí dosiahnu popri vzdelaní aj primeranú športovú úroveň a budú robiť dobré meno nášmu mestu, klubu a s hrdosťou nosiť dres MFC. Vychovať hráčov pre vyššie mládežnícke kategórie a veríme, že aj pre mužský futbal, ktorý sa do Bánoviec určite po čase vráti. Tréningový proces sa musí  viesť kvalifikovanými športovými odborníkmi. Naďalej budeme spolupracovať s futbalovými akadémiami AS Trenčín, Dubnica a po zániku FA v Nitre aj so Z. Moravcami, pretože už dnes v nich pôsobí 9 našich mladých talentov, ktorí nám robia radosť a dobré meno. Taktiež musíme úzko spolupracovať so ZŠ, ako aj s okolitými klubmi a v neposlednom rade sa snažiť získať podľa vzoru Tempa Partizánske štatút čakateľa UTM (Útvaru talentovanej mládeže).

     A čo mužský futbal? Do budúcnosti sú reálne len tri možnosti riešenia danej situácie. Prvým pre klub najlepším, ale finančne nie najlacnejším riešením, je spojiť sa s niektorým z klubov pôsobiacich v 4.-6. lige  ZsFZ. Jednoducho povedané v športovom žargóne,  vykonať tzv. „fúziu“, spojenie sa s iným  klubom, ktorý sa dostal do podobných problémov ako náš  a zvažuje svoje ukončenie v súťaži resp.  nedokáže hrať primeranú súťaž a chce prestúpiť do nižšej súťaže. Možno bude v súčasnej neľahkej ekonomickej situácii takých klubov niekoľko. Klub by sa tak mohol zaradiť späť do súťaží ZsFZ, kde si myslíme, že rozhodne patrí.

     Druhou možnosťou  je prihlásiť mužstvo dospelých MFC do  ObFZ Prievidza a začať svoje účinkovanie od poslednej súťaže t. j. IX. ligy.  Na našom ihrisku  by sa tak predstavili okolité dedinské kluby ako Miezgovce, Haláčovce, Prusy, Dežerice či M. Hradná.  Obdobné riešenie zvolilo v nedávnej minulosti niekoľko klubov v našom okolí ako napr. Topoľčany, Bošany, Šimonovany ale aj spomínané Dežerice, M. Hradná atď.. Aj v týchto kluboch padol  futbal síce na samé dno, ale nezanikol  a po niekoľkých rokoch sa niektoré mužstvá opäť vracajú na svoje pozície (viď. Topoľčany). Pre niekoho je táto  možnosť riešenia  danej situácie nepredstaviteľnou.  V konečnom dôsledku  síce tragikomickou, ale bohužiaľ reálnou. Otázkou zostáva, kto by išiel hrať v drese MFC túto poslednú súťaž? S určitosťou ale môžeme povedať, že by na tieto zápasy prišlo podstatne viacej ľudí, ako ich chodilo v poslednom súťažnom ročníku na IV. ligu.     

      Treťou a najhoršou možnosťou, je neprihlásiť sa do súťaže ani o rok. Bol by to však nelogický krok, pretože všetci seniorskí hráči  dostali po neprihlásení sa  mužstva do súťaže v tomto ročníku štatút tzv. „hráča s dočasnou registráciou.“  To znamená, že  hráči mohli síce bez súhlasu klubu odísť do iného mužstva, ale po roku sa  stávajú automaticky hráčmi svojho materského klubu t. j. MFC Spartak. Ak však klub nevyužije jedno zo skôr spomenutých dvoch možností, tak títo hráči sa stávajú automaticky voľnými hráčmi a môžu odísť v nastávajúcom súťažnom ročníku do iného klubu bez súhlasu materského klubu a aj nároku na akúkoľvek kompenzáciu, čím by sa klub pripravil nielen o hráčov, ale aj nemalé finančné prostriedky.

Blížia sa komunálne voľby, ktoré budú mať v našom meste určite dopad nielen na všetky oblasti spoločenského života, ale aj na oblasť športu a čo očakáva klub po  nich do budúcna?   

Nielen ekonomická, ale aj spoločenská situácia u nás vôbec nie je ľahká a bude pravdepodobne ešte ťažšia.  Vyhliadky financovania športu v našom meste na najbližšie obdobie rokov 2022-2024 nie sú optimistické. Podľa Návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý je vypracovaný v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR, sa ráta v Programovom rozpočte 10 (Šport) iba s minimálnym navýšením finančných prostriedkov pre šport v našom meste. Pohybuje sa na úrovni cca 362 000€ až 387 000€ (pre porovnanie v susednom Partizánskom to bola  na podporu „športu“ čiastka cca 500 000€). Už nový rozpočet na rok 2023 ukáže, akým smerom sa bude uberať podpora nielen  športu, ale aj kultúry  v meste. Rozpočet mesta mal byť  vyrovnaný a ak mesto dokladuje, že ušetrilo v kapitálových výdavkoch vyše milióna eur, tak  by nemal byť problém v najbližšom rozpočte  presunúť financie do iných položiek, ktoré pomôžu okrem iného  prežiť aj športovým klubom v meste a prímestských častiach. Chápeme radnicu a poslancov, že situácia je z roka na rok zložitejšia. Hlavne dnes, keď už okrem skôr spomenutých problémoch, ešte aj štát veľa kompetencií neuvážene prenáša na samosprávu. Ak chcete niekomu dať, tak niekde na to musíte zobrať. Potrebné je zabezpečiť chod škôl, škôlok, zrekonštruovať cesty, kosiť, prevádzkovať osvetlenie, zabezpečiť údržbu budov atď.,  v konečnom dôsledku   tieto veci sú  potrebné, ale deti a mladú generáciu, ako sme písali v úvode, nám to nevychová.  Musíme si teda položiť otázku, čo je dôležitejšie ?

A čo sa týka komunálnych volieb? Žiadnemu županovi, primátorovi, starostovi ani poslancom nebude v najbližšom období čo závidieť. Každopádne žijeme v demokratickej spoločnosti. Občania si v slobodných voľbách koncom mesiaca október opäť zvolia svojich zástupcov na najbližšie volebné obdobie. Niektorí sa o posty budú uchádzať prvýkrát, niektorí opakovane. Voliči si prečítajú, prípadne vypočujú ich predvolebné sľuby aj čo sa týka rozvoja športu a niektorým po 4 rokoch vystavia vysvedčenie. Aké bude,  to záleží na posúdení voliča. Ten posúdi, čo sa z ich predvolebných sľubov za štyri roky podarilo naplniť a čo nie. Aj v Bánovciach je veľa kandidátov na post primátora, resp. poslancov mestského zastupiteľstva. Každý jeden  predstavuje chod daného úradu na najbližšie 4 roky. Aj tu je už vidieť, aké priority majú títo kandidáti.  Niekedy si želáme, aby voľby boli každý rok, pretože toľko optimizmu ako pred voľbami, zažívame málokedy. Spravidla vytriezvenie a krutá realita pre voliča prichádza už niekedy po zložení poslaneckých sľubov a zasadnutí do poslaneckých lavíc. Dobré veci, ktoré sa aj v našom okresnom meste dokázali zrealizovať počas štvorročného obdobia (a určite ich bolo veľmi veľa napr. osadenie semaforov na križovatkách na ul. Sládkovičova atď.), treba vždy vyzdvihnúť a poukazovať na ne. Možno sa však budú voliči  pýtať a čakať odpoveď aj na niektoré nepríjemné otázky ako napr.: „Prečo sa mesto z roka na rok demograficky zmenšuje a mladí ľudia odchádzajú bývať do okolitých dedín? Prečo sme v rebríčku transparentnosti miest v SR klesli z 52. miesta (rok 2018) na súčasné 83. miesto? Prečo silný zahraničný investor odišiel do susedného mesta? Prečo musíme chodiť za kultúrou a športom do okolitých okresných miest? Prečo platíme vysoké pokuty za prehrané súdne spory? atď.“  A možno čakáte odpovede ešte na veľa iných otázok.

Aj v komunálnej politike, tak ako všeobecne,  platí jedno nepísané pravidlo. Každá obec, mesto a samosprávny kraj  si zaslúži takých starostov, primátorov, županov a poslancov, akých si zvolí. A novozvolení  zástupcovia ľudu by sa mali riadiť mottom A. Einsteina:„Hodnota človeka nie je v tom, čo spravil  pre seba, ale pre iných.“   

Na záver chceme v mene výboru, trénerov, rodičov a športovcov  MFC Spartak,  poďakovať všetkým zainteresovaným v meste, hlavne pani primátorke a všetkým poslancom mestského zastupiteľstva za odvedenú prácu a podporu nielen futbalu, ale aj športu v doterajšom štvorročnom období. Veríme, že ak dostanú dôveru od občanov aj v najbližších rokoch, nebude im ľahostajná ani táto oblasť spoločenského života a podporia šport aj v nastávajúcich časoch, ktoré nebudú vôbec ľahké. Deti a mládež v našom meste a okolí si to určite zaslúžia. K tomu Vám prajeme hlavne veľa zdravia, tvorivých síl a správnych rozhodnutí. 

                                                                         S pozdravom a úctou : Výbor a tréneri mládeže  

                                                                                                           MFC Spartak Bánovce n/B