27. februára 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Členské U8-U15 zmena

1 min read

MFC Spartak Bánovce nad Bebravou schválil na svojej schôdzi dňa 18.7.2022 zmenu mesačného príspevku na 20,- Eur s účinnosťou od 1.8.2022 od zákonných zástupcov hráčov mládežníckych družstiev U8 až U15. Príspevky sa vyberajú 10 mesiacov v roku od Februára do Novembra vždy k 15-temu dňu v danom mesiaci.

V prípade že zákonný zástupca má v uvedených kategóriach ďaľšie dieťa (teda splolu dve alebo viac detí) je výška príspevku 25,- Eur spolu za všetky deti

Peniaze zasielať na účet VUB SK67 0200 0000 0040 6052 1658, ako variabilný symbol uviesť rok (teda aktuálne 2023 ), ako správu pre príjemcu uviesť meno hráča a kategóriu – napr. Lionel Messi U8.

Príspevkom sa spolupodieľate na režijných nákladoch klubu pre mládežnícke družstvá ako sú napríklad : poplatky pre SFZ, doprava na vybrané zápasy, tréningové pomôcky,  prevádzka areálu a podobne. Príspevok nezaväzuje trénera nominovať hráča na zápas či turnaj.

Pri neuhradení poplatku si klub vyhradzuje právo hráča nepripustiť k tréningovému procesu a dočasne ho vyradiť z kádra.

Správna rada MFC

Možno ste zmeškali ...

1 min read
2 min read