24. júna 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Členské U8-U17 – aktualizované

1 min read

Na základe nepriaznivej ekonomickej situácie v klube MFC Spartak Bánovce n/B sa  Uznesením VČS zo dňa 23.2. 2024  schvaľuje platenie členských príspevkov  v danom roku  z pôvodných 10 mesiacov  (slovom: desať mesiacov)  na 12 mesiacov (slovom dvanásť mesiacov).Výška  členského príspevku  zostáva v sume  20€  (slovom: dvadsať eur).  Pri dvoch deťoch zostáva poplatok nemenný t.j. 25€.

V prípade že zákonný zástupca má v uvedených kategóriach ďaľšie dieťa (teda splolu dve alebo viac detí) je výška príspevku 25,- Eur spolu za všetky deti

Peniaze zasielať na účet VUB SK67 0200 0000 0040 6052 1658, ako variabilný symbol uviesť rok (teda aktuálne 2023 ), ako správu pre príjemcu uviesť meno hráča a kategóriu – napr. Lionel Messi U8.

Príspevkom sa spolupodieľate na režijných nákladoch klubu pre mládežnícke družstvá ako sú napríklad : poplatky pre SFZ, doprava na vybrané zápasy, tréningové pomôcky,  prevádzka areálu a podobne. Príspevok nezaväzuje trénera nominovať hráča na zápas či turnaj.

Pri neuhradení poplatku si klub vyhradzuje právo hráča nepripustiť k tréningovému procesu a dočasne ho vyradiť z kádra.

Správna rada MFC